วันที่นำเข้าข้อมูล 22 Sep 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 Nov 2022

| 4,238 view

Passport

ข้อมูลทั่วไป

 • หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) มีอายุ 5 ปี และ 10 ปี ไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้
 • ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยเป็นหลัก ดังนั้น ชื่อ นามสกุล
  ในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับ หลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนของผู้ร้อง โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม หากผู้ร้องต้องการใช้นามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์   ที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • โดยที่การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และภาพถ่ายใบหน้า
  ของผู้ร้อง ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาทำหนังสือเดินทางด้วยตนเองเท่านั้น

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการบริการด้านกงสุล

ระยะเวลาในการดำเนินการ
ประมาณ 3-6 สัปดาห์ เนื่องจากต้องส่งกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อผลิตเล่ม

การนัดหมาย
โปรดนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

1. สำหรับบุคคลทั่วไป

 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสำเนา
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (หากมี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (หากมี)
 • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่าสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมสำเนา 1 ชุด

2. สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ฉบับจริง) และสำเนา
 • สูติบัตรไทย และสำเนา (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ฉบับจริง) และสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ (หากมี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา/มารดา (เฉพาะบิดา/มารดาที่เป็นชาวต่างชาติ)
 • บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันยื่นคำร้อง ทั้งนี้ หากบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไป
  ต่างประเทศ โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต อำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่สถานเอกอัครราชทูต
  สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย กรณีที่อยู่ต่างประเทศ
 • กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ หากทั้งบิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้พาผู้เยาว์มาทำหนังสือเดินทาง โดยผู้รับมอบอำนาจต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับอำนาจ และหนังสือยินยอมจากบิดาและมารดาให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เขต อำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย กรณีที่อยู่ต่างประเทศ
 • กรณีที่บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสและผู้เยาว์อยู่ในความอุปการะของมารดา มารดาสามารถลงนามให้ความยินยอมได้เพียง
  ฝ่ายเดียว โดยแสดงหนังสือปกครองบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เป็นหลักฐานยืนยัน
 • กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่มาลงนามให้ความยินยอมได้เพียง
  ฝ่ายเดียว โดยแสดงใบมรณบัตรของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหลักฐานยืนยัน
 • กรณีอื่น ๆ ที่ต้องมีคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง ได้แก่ กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต กรณีบิดาหรือมารดา
  ผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติ มิได้จดทะเบียนสมรส และไม่สามารถตามหาอีกฝ่ายหนึ่งมาลงนามให้คำยินยอมได้ กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมา โดยตลอดและมารดายังมีชีวิตอยู่

3. สำหรับพระภิกษุสงฆ์

 • แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ฉบับจริง) และสำเนา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน/วัด
 • หนังสือสุทธิ
 • หนังสืออนุมัติจากศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศตภ.)
 • สำเนาใบตราตั้งฐานานุกรม ในกรณีที่พระภิกษุการเปลี่ยนแปลงสมณะศักดิ์
 • เอกสารประกอบ อาทิ ใบตราตั้งสัญญาบัตร ใบเปรียบธรรม ใบตราตั้งเจ้าอาวาส ใบตราตั้งเจ้าคณะตำบล                        ใบฐานานุกรม (ชั้นพิเศษ)
 • กรณีสามเณรอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากเจ้าอาวาส ซึ่งระบุข้อความว่า ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศมาแสดงด้วย

การรับเล่ม

 • ผู้ร้องสามารถรับเล่มหนังสือเดินทางอีเล็กทรอนิกส์ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง โดยนัดหมายออนไลน์     ล่วงหน้า และนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • ในกรณีที่ไม่สามารถรับเล่มด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทน โดยนัดหมายออนไลน์
  ล่วงหน้า และนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย