Registration of Marriage

Registration of Marriage

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 Sep 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 Sep 2021

| 701 view

Registration of marriage

ข้อมูลทั่วไป

 • การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะในกรณีการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติเท่านั้น และถือเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • กรณีที่คู่สมรสต้องการเปลี่ยนคำนำหน้านามหรือเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสสามารถไปดำเนินการจดทะเบียนฐานะ
  แห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านของตนที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • ในวันจดทะเบียนสมรส กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนฉบับจริงและสำเนา

การนัดหมาย
โปรดนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ โดยส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อตรวจความถูกต้องและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

 • แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนสมรส
 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของคู่สมรส
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสที่มีสัญชาติไทย
 • ใบรับรองความเป็นโสด ยื่นขอได้ที่ว่าการอำเภอหรือที่เขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  หากไม่สะดวก สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน
 • กรณีที่คู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ จะต้องนำหลักฐานแสดงสถานะความเป็นโสดที่รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศเนปาลมาแสดงด้วย
 • หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนฉบับจริงและสำเนาของพยานทั้ง 2 คน
 • ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย