Registration of Divorce

Registration of Divorce

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 Sep 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 Sep 2021

| 578 view

Registration of divorce

ข้อมูลทั่วไป

  • การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะในกรณีการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติเท่านั้น และถือเป็นการจดทะเบียนหย่าตามกฎหมายไทย
  • คู่หย่าต้องมาจดทะเบียนหย่าต่อหน้านายทะเบียนพร้อมกันด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย
  • ในวันจดทะเบียนหย่า กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน พร้อมหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนฉบับจริงและสำเนา
  • กรณีคู่สมรสต้องการเปลี่ยนนามสกุลสามารถไปดำเนินการจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ณ ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านของตนที่ประเทศไทยเท่านั้น

การนัดหมาย
โปรดนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ โดยส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อตรวจความถูกต้องและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

  • แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนหย่า
  • ต้นฉบับทะเบียนสมรส
  • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของคู่สมรส
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนฉบับจริงและสำเนาของพยานทั้ง 2 คน