Registration of Death

Registration of Death

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 Sep 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 Sep 2021

| 585 view

Registration of death

ข้อมูลทั่วไป

  • ผู้เสียชีวิตต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ผู้แจ้งควรเป็นบุคคลในครอบครัวหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองเป็นญาติกับผู้เสียชีวิต เช่น บุตร บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่ น้อง หรือญาติ ของผู้ตาย

การนัดหมาย
โปรดนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ โดยส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อตรวจความถูกต้องและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

  • แบบฟอร์มคำร้องขอมรณบัตร
  • ใบมรณบัตร ตัวจริง ที่ออกโดยทางการเนปาลออกให้และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเนปาลแล้ว
  • หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต ตัวจริง พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แจ้ง 1 ชุด
  • หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง ตัวจริง พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด