Registration of Birth

Registration of Birth

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 Mar 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 Mar 2021

| 696 view

Birth registration

ข้อมูลทั่วไป

 • เด็กที่จะขอสูติบัตรจะต้องมีบิดาและ/หรือมารดาที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผู้ร้องสามารถยื่นขอสูติบัตรให้บุตรด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

การนัดหมาย
โปรดนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ต้องปฎิบัติ

 • นำต้นฉบับสูติบัตรที่ทางการเนปาลออกให้ไปให้กระทรวงการต่างประเทศเนปาลรับรอง
 • หากบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเนปาลให้นำใบทะเบียนสมรสของเนปาลไปให้กระทรวงการต่างประเทศเนปาลรับรองเช่นกัน
 • หากบิดาและมารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทั้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายเนปาล บิดาและมารดาจะต้องกรอก
  แบบฟอร์ม “บันทึกการสอบปากคำ” คนละ 1 ฉบับ เพื่อยืนยันสถานภาพการสมรสและอำนาจปกครองบุตร

เอกสารที่ต้องนำมาแสดง

 • แบบฟอร์มคำร้องขอสูติบัตร กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษของบุตรตามที่ปรากฏ ในสูติบัตรท้องถิ่น และชื่อภาษาไทยที่ออกเสียงตามชื่อภาษาอังกฤษ โดยขอให้สะกดตามหลักการของราชบัณฑิตยสถานให้มากที่สุด (หากไม่แน่ใจขอให้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ)
 • สูติบัตร ตัวจริง ที่ออกโดยทางการเนปาลและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเนปาลแล้ว
 • ทะเบียนสมรส ตัวจริง พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ กรณีที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเนปาลให้นำใบทะเบียนสมรสของเนปาลไปให้กระทรวงการต่างประเทศเนปาลรับรองก่อน
 • รูปถ่ายปัจจุบันของบุตรที่แจ้งเกิด 1 รูป (ขนาด 2 x 2 นิ้ว) โดยเขียนชื่อและนามสกุลของบุตรไว้ด้านหลังรูปด้วย
 • หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและ/หรือมารดา ที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย พร้อมสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและ/หรือมารดา ที่เป็นบุคคลสัญชาติไทย