กิจกรรม Young Smart: “Young ทำดี”

กิจกรรม Young Smart: “Young ทำดี”

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 Jun 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 Jun 2022

| 2,705 view

กิจกรรม Young Smart: “Young ทำดี”
***************************************
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ขอเรียนว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีกำหนด
จัดกิจกรรม “Young Smart: Young ทำดี” ภายใต้โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดี มีจิตสาธารณะ
และจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน รักษา ต่อยอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสาในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างเยาวชนแกนนำเพื่อขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้าสร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ เพื่อรับโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นสุดยอดเด็กและเยาวชน Young Smart: “Young ทำดี”
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
โดยดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ลิงค์ https://www.m-culture.go.th/surveillance/ewt_news.php?nid=2152&filename=index